ONLINE KURSER

Mini-kurs

"Så skapar du liv, djup och riktning i dina samtal med Human ACTs samtals- och värderingskort". Just nu får du kursen gratis när du köper korten.

FIERCE, FEMALE AND FABULOUS

Engage and Empower Women through Acceptance and Mindfulness. This online course applies acceptance and commitment therapy (ACT) processes to help women empower themselves.