Terms and conditions

In English

 

KÖPEVILLKOR

Produkter och tjänster tillhandahålls av Rikke Kjelgaard Consulting AB, Human ACT, Norregatan 26, 23334 Svedala. Org: 559077-9319.

Kontakta mig på rikke@humanact.se eller +46 734 233 750.

RÄTTIGHETER:

Alla rättigheter till workshops, kurser, events och kursmaterial tillhör Rikke Kjelgaard Consulting AB. Alla produkter är personliga och du får därför inte sälja, låna ut eller ge bort det du har köpt eller erhållit i samband med kurs eller på annat sätt distribuera produktet utan att ingå ett skriftligt avtal med Rikke Kjelgaard Consulting AB.

ÅTERBUD WORKSHOPS, KURSER, FÖREDRAG & EVENTS MED RIKKE KJELGAARD:

Anmälan till workshops, kurser, föredrag och events är bindande.

Återbud till workshops, kurser, föredrag och events: vid mindre än 3 månader före kursstart krävs 25% i avgift. Vid mindre än 1 månad före kursstart krävs 50% i avgift. Vid mindre än 14 dagar till kursstart ges ingen refusion. Om fakturan inte är betald vid återbud krävs betalning enligt ovanstående regler. Dock är du välkommen att överlåta din plats till någon annan. Kontakta mig då med information om, vem som tar över din plats. Vid återbud till en kurs som erbjuds igen, kan du eventuellt bli erbjuden en plats på nästkommande kurs ifall det finns platser kvar. Dock sker detta mot en avgift på 1200 SEK (2 dagars kurs) och 2400 SEK (4 dagars kurs) som ska täcka kostnader för lokal, fika och administration.

Ifall du har blivit erbjuden en bonusprodukt i samband med ditt köp debiteras priset för bonusprodukten vid refusion. Er priset för bonusprodukten högre än beloppet som krediteres skickas en faktura på restbeloppet.

WORKSHOPS, KURSER, FÖREDRAG & EVENTS MED EXTERNA UNDERVISARE:

Anmälan till workshops, kurser, föredrag och events med externa undervisare är bindande.

Detta gäller workshops med Edna Foa, Russ Harris, Kirk Strosahl & Patricia Robinson, Louise Hayes, Poul Gilbert. Om du inte kan delta ges ingen refusion och det krävs full betalning om betaling inte har gjorts innan ett återbud. Dock är du välkommen att överlåta din plats till någon annan. Kontakta mig då med information om, vem som tar över din plats.

Om du önskar att vi säljer din plats sker detta mot en avgift på 25% av den samlade kursavgiften ved avanmälan upp till 3 månader före kursstart. Vid mindre än 3 månader till kursstart krävs 50% av kurspriset i försäljningsavgift. Vid mindre än 1 månad före kursstart kan vi inte erbjuda att sälja din plats.

Om väntelista finns till kursen kan vi självklart erbjuda din plats till en väntelistadeltagare mot en administrativ avgift på 250,- SEK.

Har du blivit erbjuden en bonusprodukt i samband med din anmälan frånfaller samtliga bonusprodukter ifall du överlåter försäljningen av din plats till oss. Har du redan erhållit din bonusprodukt faktureras du denna vid återbud.

 

ÅTERBUD DEN 2 ÅRIGA ACT UTBILDNING: 

Anmälan till utbildningen och handledningen i samband med utbildningen är bindanden.

Vid återbud upp till 12 veckor före kursstart krävs ett administrationsgebyr på 1500 SEK. Vid återbud mellan 12 och 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 25% av det samlade belopp. Vid återbud mindre än 4 veckor före kursstart faktureras den anmälda 50% av det samlade belopp. Vid återbud efter kursstart ansvarar kursdeltagaren för 100% av utgifterna och det ges ingen refusion. Samtliga regler gäller även vid delbetalning.

 

ÅTERBUD HANDLEDNING: 

Överenskommelse om datum för handledning via e-post anses som gällande avtal. Vid återbud mindre än 10 arbetsdagar före planerad handledning debiteras fullt pris.

 

AVBOKNING:

Jag äger rätten att avboka handledning, workshops, kurser, föredrag, utbildningar & events vid sjukdom, för få anmälda eller andra oförutsedda händelser. Om avbokning sker kan vi möjligtvis hitta ett nytt datum, förlägga träningen/kursen/handledningen/samtalen online eller du kan få dina pengar retur såvida evenemanget inte har påbörjats.

 

CORONA OCH KURSER:

Ifall en kurs påverkas av Corona restriktioner för kursledaren (exempelvis församlingsförbud eller problem för utländska föreläsare att resa till Sverige) kan kursen förläggas online, avbokas eller flyttas till nytt datum. Vid avbokning eller flytt av kurs får kursdeltagaren kursavgiften återbetald.

 

ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER:

Du har 14 dagars ångerrätt vid köp av fysiska produkter om dessa är i obruten förpackning. Om du ångrar ditt köp inom 14 dagar tar du kontakt till mig på rikke@humanact.se och du får tillbaka dina pengar. Du betalar själv samtliga kostnader för returnering av produkten.

Vid köp av boken ”Samtal som förändrar” erbjuds ingen ångerrätt.

Det är ingen ångerrätt vid köp av elektroniska produkter såsom e-böcker och online kurser.

TERMS AND CONDITIONS

Products and services are offered by Rikke Kjelgaard Consulting AB, Human ACT, Norregatan 26, 23334 Svedala, Sweden. VAT: SE559077931901.

Contact me at rikke@humanact.se or +46 734 233 750.

 

RIGHTS:

All rights to workshops, courses, events and materials belong to Rikke Kjelgaard Consulting AB. All products are personal and therefore you cannot sell, lend out or give away what you have bought or acquired through a course or in any other way distribute the product without a signed agreement with Rikke Kjelgaard Consulting AB.

 

CANCELLATION OF WORKSHOPS, COURSES, PUBLIC SPEAKS & EVENTS WITH RIKKE KJELGAARD:

Registration for workshops, courses, public speaks and events are legally binding.

Cancellation of registration for workshops, courses, public speaks and events: with less than 3 months to the event we charge 25% of the total amount. With less than 1 month to the event we charge 50% of the total amount. With less than 2 weeks to the event we make no refund. If the invoice has not been paid upon cancellation of your registration we still charge you according to the above mentioned terms. You are welcome to hand over your seat to someone else. If you do so then please contact me so that I know who will be attending instead of you. If you cancel your registration but with to join the next course you can be offered a seat if there are any available seats. You will be charged an additional 1200 SEK to cover the costs of the venue, food and administration.

In case you were offered a bonusproduct when you bought a product or registered for a course you will be charged for the bonus product upon cancellation and refunding of your partial fee. If the price of the bonus product is higher than the amount that is credited then an invoice will be sent for the remaining costs.

 

CANCELLATION OF WORKSHOPS, COURSES, PUBLIC SPEAKS & EVENTS WITH EXTERNAL TRAINERS:

Registration for workshops, courses, public speaks and events are legally binding.

This applies to workshops with Edna Foa, Russ Harris, Kirk Strosahl & Patricia Robinson, Louise Hayes, Poul Gilbert.

If you sign up and cancel your registration you will be charged fully. If your invoice has not been paid upon registration full payment will still be required according to the above terms. You are welcome to hand over your seat to someone else. If you do so then please contact me so that I know who will be attending instead of you.

If you want me to sell your seat this can be done for a fee of 25% of the total amount you registered for if cancellation is before 3 months to the course date. With less than 3 months to the course date we can offer to sell your seat at a 50% fee of the total amount you registered for. With less than 1 month to the event we cannot offer to sell your seat.

If there is a waiting list we can offer the waiting list participants your seat for a fee of 250,- SEK to cover administration.

If you were offered a bonus product upon registration you will not have access to these in case you hand over the sales of your seat to us. If you have already received a bonus product you will be invoiced the equivalent amount of the product upon cancellation.

 

CANCELLATION OF THE 2 YEAR ACT TRAINING PROGRAM: 

Registration for the 2 year ACT training program is legally binding.

With cancellation prior to 12 weeks before this course starts there is an administrative fee of 1500 SEK. Cancellation between 12 and 4 weeks prior to this course is invoiced 25% of the total amount. Cancellation within 4 weeks of the course is invoiced 50% of the total amount. After the course starts the participant is responsible for 100% of the course fee. These terms apply even if the participant was offered partial payment upon registration.

 

CANCELLATION OF SUPERVISION: 

Agreement about times and dates for supervision through e-mail and by appointment are considered binding agreements. With cancellation within 10 work days before a planned supervision the supervised will be charged full price.

 

CANCELLATION:

I have the right to cancel supervision, workshops, courses, public speaks, trainings & events because of sickness, too few registrants or other unforeseen events. If I cancel you can be offered a new date, the equivalent service online or get a full refund of your fee if the course has not yet started.

 

CORONA AND COURSES:

If a course is affected by Corona restrictions for the course leader (for example rules about the amount of people who can attend or problems with travel for foreign course leaders) the course can be moved online, moved to new dates or get cancelled. In case of cancellation or new dates the course participant will get a full refund of the course fee.

 

RETURNS OF PRODUCTS:

You have 14 days to return a product. If you regret your purchase within 2 weeks then contact me at rikke@humanact.se to get a refund. You are responsible for the costs accompanied with the return shipment of the products. Please note that you can only return products that have not been used.